Jäsenyys

Yhdistyksen jäsenet ovat perheitä. Jäseniämme ovat niin huonokuuloisten, kuurojen, kuulomonivammaisten, mikrotia lasten kuin sisäkorvaistutteisten lasten perheet. Kielellä ja kommunikaatiotavan valinnalla ei ole yhdistyksessämme merkitystä, vaan kaikki ovat tasapuolisesti tervetulleita toimintaamme mukaan. Yhdistyksellämme on myös kannattajajäseniä.

Jäsenmaksu on 20€/vuosi. Jäsenmaksuun kuuluu myös Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liiton julkaisema Nappi lehti. Nappi lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa. Lehdessä on paljon ajankohtaista tietoa kuulovammaisuuteen liittyvissä asioista.

Yhdistyksen toiminnasta, kuten tulevista tapahtumista, tiedotetaan jäsenkirjeestä, joka toimitetaan jäsenille kotiin joko postitse tai sähköisesti sähköpostiosoitteeseen.

Mikäli olette kiinnostuneita jäsenyydestä tai haluatte lisätietoja, ottakaan yhteyttä osoitteeseen: anna.kiviniemipulli (at) gmail.com

Oulun Seudun Kuulovammaisten Lasten Tuki ry:n säännöt
Yhdistyksen nimi on Oulun Seudun Kuulovammaisten Lasten Tuki ry ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki, toimialueena Oulu ja Oulun ympäristökunnat. Oulun Seudun Kuulovammaisten Lasten Tuki ry:stä käytetään lyhennettä OKLT ry.


Yhdistyksen tarkoituksena on:

 1. Yhteyden ylläpitäminen kuulovammaisten lasten huoltajien välillä.
 2. Huoltajien perehdyttäminen eriasteisiin kuulon alentumiin ja niiden mukanaan tuomiin erityisesti huomioitaviin seikkoihin sekä ongelmiin.
 3. Kuulovamman mukanaan tuomien haittojen keventäminen ennalta ehkäisevin ja kuntouttavin toimenpitein kodeissa, päiväkodeissa, esikouluissa sekä muissa eri kouluasteissa. Tämä tapahtuu seuraamalla alan kehitystä sekä kotimaassa että ulkomailla. Tarvittaessa yhdistys voi tehdä viranomaisille tarpeellisia esityksiä.
 4. Lasten etujen valvominen.


Tarkoituksensa saavuttamiseksi yhdistys toimeenpanee kokouksia ja vertaistapaamisia, tiedottaa erilaisista kuulovammoista, erilaisista kommunikaatio vaihtoehdoista sekä kuuloapuvälineistä. Tarvittaessa yhdistys asettaa toimikuntia ja jaostoja.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu keräämiensä jäsenmaksujen lisäksi vastaanottamaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, perustamaan erityisiä rahastoja ja omistamaan kiinteätä ja irtainta omaisuutta. Asianomaisen luvan saatuaan yhdistys voi järjestää arpajaisia, rahankeräyksiä ja myyjäisiä


Yhdistyksen jäseneksi pääsee yhdistyksen toimialueella asuva henkilö, joka hyväksyy sen tarkoituksen. Jäseneksi hyväksymisestä päättää johtokunta.

Jäsenen tulee suorittaa vuosikokouksen vahvistama jäsenmaksu.

Kannatusjäseneksi yhdistykseen voivat liittyä yksityiset kansalaiset, jotka tahtovat tukea yhdistyksen toimintaa sekä suorittavat vuosikokouksen vahvistaman jäsenmaksun. Kannattajajäsenillä ei ole äänivaltaa yhdisyksen asioissa.


Jäsen, joka toimii yhdistyksen sääntöjen ja hengen vastaisesti tai rikkoo kokouksen päätöksiä, voidaan johtokunnan päätöksellä merkitä yhdistyksestä erotetuksi.


Yhdistyksen hallituksena on johtokunta, johon kuuluu vuosikokouksen vuodeksi kerrallaan valitsema puheenjohtaja, neljä (4) varsinaista jäsenta ja kaksi (2) varajäsentä.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja varainhoitajan.

Johtokunta on kokonaisuudessaan vastuussa yhdistyksen omaisuuden hoidosta ja toiminnasta.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme johtokunnan jäsentä on saapuvilla. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.


Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Päätetyt tilit ja vuosikertomus jätetään tilintarkastajien tarkastettavaksi tammikuun kuluessa.


Vuosikokous pidetään helmikuun aikana johtokunnan määräämänä päivänä. Ylimääräisiä kokouksia pidetään, jos johtokunta katsoo ne tarpeellisiksi tai jos vähintään kymmenesosa yhdistyksen jäsenistä nimetyn asian käsittelyä varten sitä kirjallisesti johtokunnalta vaatii.

Kokouksissa ratkaistaan asiat avoimella äänestyksellä yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli näissä säännöissä ei ole toisaalla toisin sanottu. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee tuloksen avoäänestyksessä puheenjohtajan mielipide ja suljetussa äänestyksessä arpa. Suljettua äänestystä käytetään sitä vaadittaessa.

Ilmoitus vuosi- ja ylimääräisen kokouksen ajasta ja paikasta sekä siinä käsiteltävistä asioista on toimitettava yhdistyksen kaikille jäsenille vähintään viikkoa ennen kokousta jäsenkirjeellä.


Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen toimihenkilöt (puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina).
 2. Todetaan kokouksen laillisuus.
 3. Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus päättyneeltä vuodelta ja päätetään sen johdosta.
 4. Esitetään tilit ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilien hyväksymisestä ja tilipäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle.
 5. Valitaan johtokunnalle puheenjohtaja.
 6. Valitaan johtokuntaan neljä (4) vakinaista ja kaksi (2) varajäsentä.
 7. Valitaan kaksi tilintarkastajaa tarkastamaan hallintoa ja tilejä alkanutta vuotta varten sekä näille kaksi varamiestä,
 8. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta.
 9. Käsitellään muut kokousilmoituksessa mainitut asiat.
 10. Käsitellään muut esille tulevat asiat, huomioonottaen yhdistyslain 14 §:n määräykset.

10§
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai varainhoitajan kanssa.

11§
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, kun vuosi- tai ylimääräisen kokouksen kutsussa siitä mainitaan ja muutosehdotusta puoltaa 2/3 annetuista äänistä.

12§
Kysymys yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kuten sääntöjen muuttamisesta 11§:ssä mainitaan. Yhdistyksen purkautuessa tai tultua lakkautetuksi joutuvat sen varat Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto – Hörselskadade Barns Föräldrars Förbund ry:lle käytettäväksi kuulovammaisten lasten huoltoon.

13§
Mitä näissä säännöissä ei ole sanottu, noudatettakoon yhdistyslain määräyksiä.